Dostawa w tym samym dniu | Sklep z plecakami Plecaki.com.pl

wysyłka tego samego dnia

przy zakupie do godz. 14:00

Możliwy odbiór w punkcie | Plecaki szkolne Plecaki.com.pl

odbiór w punkcie

Skorzystaj z odbioru blisko Ciebie

10 lat w branży | Sklep z plecakami Plecaki.com.pl

doświadczenie

10 lat w branży

Własne kolekcje plecaków szkolnych

własne kolekcje

wyprodukowane tylko dla nas

Odwiedź naszą stronę na Facebooku i bądź na bieżąco z wszystkimi nowościami, promocjami oraz konkursami !!!

Regulamin konkursu "Jak spędzasz Majówkę?"

§ 1.

Organizator

1. Organizatorem Konkursu jest Sklep Izabela Kolasińska z siedzibą w Buku, Bukowa 13, 64-320 Buk, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7881233698, REGON: 300352020 (dalej „Organizator ”).

2. Zleceniodawcą Konkursu, Fundatorem Nagród oraz Administratorem danych jest Sklep Izabela Kolasińska z siedzibą w Buku pod adresem ul. Bukowa 13, 64-320 Buk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7881233698, zwany dalej „Zleceniodawcą”.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

§ 2.

Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 27.04.2019r. o godz. 13:00 i zakończy się w dniu 12.05.2019r. o godzinie 23:59:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

2. Prace konkursowe, należy nadsyłać do dnia 12.05.2019r. do godziny 23:59:59.

§ 3.

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu i je akceptuje.

4. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej: „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrodę jest:

a) zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i złożenie przez Uczestnika oświadczenia o akceptacji jego treści. Oświadczenie o akceptacji o treści „Zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu i akceptuję jego treść.” składane jest przez Uczestnika w formie prywatnej wiadomości,

b) wyrażenie zgody, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922., dalej: „Ustawa”), na przetwarzanie przez Zleceniodawcę danych osobowych Uczestnika Konkursu w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (warunek konieczny), o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sklep Izabela Kolasińska z siedzibą w Buku przy ul. Bukowej 13, moich danych osobowych w zakresie określonym w § 9 ust. 2 Regulaminu w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu w treść podanych danych oraz możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w sytuacjach wskazanych w Ustawie.” Oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane jest przez Uczestnika w formie prywatnej wiadomości i obejmuje zakres danych wskazanych w § 9 ust. 2 Regulaminu.

6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych ma charakter całkowicie dobrowolny i nieodpłatny, jednakże jest niezbędne do ubiegania się o Nagrodę w Konkursie.

7. Uczestnik może także wyrazić dodatkową, dobrowolną i odrębną zgodę na przesyłanie przez Zleceniodawcę informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) , dla celów marketingu bezpośredniego, o treści „Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sklep Izabela Kolasińska”. Wyrażenie zgody w przedmiotowym zakresie nie jest warunkiem konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 5.

Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na stronie marki plecaki.com.pl na Facebook® pod adresem: https://www.facebook.com/plecakicompl/ (dalej: „Strona marki”).

2. Mechanika konkursu polega na dodawaniu przez Uczestników konkursu zdjęcia wykonanej pracy plastycznej związanej z tematem konkursu.

3. Zadaniem Uczestnika jest dodanie zdjęcia pracy plastycznej związanej z tematem konkursu [dalej: „Praca (Konkursowa)”].

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:

a. związane z tematyką Konkursu,

b. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.

5. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.

6. Praca Konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw do znaków towarowych, w szczególności nie może stanowić opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawierać znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub regulaminem Facebook.com i/lub przepisami prawa i/lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Konkursu, poprzez ich usunięcie spod wpisu konkursowego marki.

7. Komisja wybierze 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone "Zestawem Plastycznym Bambino" w skład, którego wchodzą m. in. (farby, kredki, flamastry, pędzelki, bloki).

Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani za pomocą Facebooka przez komentarz pod postem konkursowym do 7 dni od zakończenia konkursu i zostaną poproszeni o wysłanie wiadomości prywatnych.

Osoby, które polubią fanpage „plecaki.com.pl”, otrzymają kod rabatowy, uprawniający ich do 5% rabatu na zakupy w sklepie plecaki.com.pl

§ 6.

Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest "Zestaw Plastyczny Bambino"

2. Organizator przewidział do przyznania 3 nagrody.

3. Wartość to 100 zł brutto.

4. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.

5. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

6. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

7. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Facebook®, w terminie 7 dni od otrzymania odpowiedzi informującej o wygranej zgodnie z §5 ust. 7 Regulaminu, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda, jeśli jest inny, niż wskazany adres zamieszkania.

8. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody oraz spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

9. Nagrody wysyła Organizator kurierem w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania od danego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych, na adres podany przez Zwycięzcę.

10. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie danych adresowych do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości z informacją o zwycięstwie. W przeciwnym wypadku organizator zastrzega sobie prawo wyboru kolejnych zwycięzców lub nieprzyznania nagród.

11. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

12. Organizatorowi oraz Zleceniodawcy przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7.

Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

b. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator bądź Zleceniodawca mogą kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator/Zleceniodawca mogą oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8.

Prawa własności intelektualnej do Prac

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późń. zm.) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej.

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.

3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

d. w zakresie anonimowego rozpowszechniania utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,

e. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac.

5. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Zleceniodawca.

2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Zwycięzców ich dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres, na który ma zostać wysłana Nagroda, jeśli jest inny, niż wskazany adres zamieszkania.

3. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r, poz. 922), zwaną dalej „Ustawą”. Uczestnicy mają prawo do wglądu w treść swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia w przypadkach określonych w Ustawie. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

§ 10.

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Konkurs plecaki.com.pl” na adres Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, we współpracy ze Zleceniodawcą, w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu pod postem konkursowym oraz w siedzibie Organizatora.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem strony marki.

Copyright (c) 2023 Plecaki.com.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl